Säännöt

Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry säännöt

Hyväksytty killan kevätkokouksessa 22.3.2017

Voimaan (PRH hyväksynyt) 26.6.2017

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry ja sen kotipaikka on Haminan kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä k i l t a.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Kilta pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, levittämään maanpuolustustietoutta ja edistämään maanpuolustusharrastusta sekä henkistä ja fyysistä kuntoa jäsenistössään sekä ympäristössä. Toiminnallaan kilta pyrkii edistämään Kymen jääkäripataljoonassa palvelevien asevelvollisten ja henkilökunnan viihtyvyyttä sekä tukee sotiemme veteraaneja ja veteraaniperinteen säilyttämistä.

Lisäksi kilta vaalii Kymen Jääkäripataljoonan ja sen edeltäjäjoukkojen, Polkupyöräpataljoona 3:n ja Jääkäripataljoona 3:n sekä jatkosodan 8.Disivioonan – Kolmen Kannaksen Koukkaajien historiallisia perinteitä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi kerätä perinneaineistoa, harjoittaa kustannustoimintaa sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, koulutus-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia. Kilta voi järjestää jäsentensä kesken ampumakilpailuja.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi harjoittaa ravintola- ja kustannustoimintaa, toimeenpanna keräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Jäsenet

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy killan tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, haluaa tukea killan toimintaa. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta killan hallitus. Hallitus voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut killan toimintaa. Jäsenen, joka haluaa erota killasta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti killan hallitukselle. Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, katsotaan eronneeksi killasta. Hallitus voi erottaa jäsenen killasta, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Hallitus

Killan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan arvalla. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan tarvetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Killan nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja. Kaksi yhdessä.

7. Tilikausi

Killan tilikausi on kalenterivuosi.

8. Killan kokoukset

Kilta pitää vuosittain kaksi kokousta. Killan kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Killan kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Killan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisi määrätty, se mielipide, jota yli puolet annetuista äänistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

9. Killan kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava killan kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai kotipaikkakunnalla kattavasti jaetussa lehdessä.

10. Varsinaiset kokoukset

Killan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.  kokouksen avaus
 2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5.  esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Killan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.  kokouksen avaus
 2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6.  päätetään hallituksen jäsenten määrä
 7.  valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8.  valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa varatilintarkastajaa
 9.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli killan jäsen haluaa saada jonkin asian killan kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja killan purkamisesta on tehtävä killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai killan purkamisesta. Killan purkautuessa käytetään killan varat killan tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Killan tultua lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.