Säännöt

Kymen jääkäripataljoonan kilta ry säännöt

Hyväksytty killan kevätkokouksessa 26.5.2021

Voimaan (PRH hyväksynyt) 11.8.2021

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kymen jääkäripataljoonan kilta ry ja sen kotipaikka on Haminan kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

2. Tarkoitus ja toiminta

Erityisenä tarkoituksena on ylläpitää jääkärihenkeä toimimalla Kymen jääkäripataljoonan ja pataljoonasta kotiutuneiden reserviläisten yhdyssiteenä.

Kilta pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, levittämään maanpuolustustietoutta ja edistämään maanpuolustusharrastusta sekä henkistä ja fyysistä kuntoa jäsenistössään sekä ympäristössä.

Toiminnallaan kilta pyrkii edistämään Kymen jääkäripataljoonassa palvelevien ja palvelleiden asevelvollisten ja henkilökunnan yhteishenkeä sekä tukee sotiemme veteraaneja ja veteraaniperinteen säilyttämistä. Lisäksi kilta vaalii Kymen jääkäripataljoonan ja sen edeltäjäjoukkojen, Polkupyöräpataljoona 3:n ja Jääkäripataljoona 3:n sekä jatkosodan 8.Disivioonan,  ”Kolmen Kannaksen Koukkaajien” ja erityisesti divisioonaan kuuluneen Jalkaväkirykmentti 4:n, ”Punamustarykmentin”, historiallisia perinteitä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi kerätä perinneaineistoa, harjoittaa kustannustoimintaa sekä järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, koulutus-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia. Kilta voi järjestää jäsentensä kesken ampumakilpailuja.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi harjoittaa ravintola- ja kustannustoimintaa, toimeenpanna keräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Jäsenet

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy killan tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea killan toimintaa.

Vapaajäseneksi voidaan hyväksyä Kymen jääkäripataljoonassa varusmiespalvelusta suorittava tai Kymen jääkäripataljoonassa palvellut reserviläinen. Vapaajäsenen jäsenedut voivat poiketa varsinaisen jäsenen jäseneduista.

Varsinaisen, kannattavan ja vapaajäsenen hyväksyy hakemuksesta killan hallitus. Hallitus voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut killan toimintaa. Jäsenen, joka haluaa erota killasta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti killan hallitukselle. Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, katsotaan eronneeksi killasta. Hallitus voi erottaa killasta jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa.

4. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja vapaajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Hallitus

Killan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan arvalla. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan tarvetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Killan nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

7. Tilikausi

Killan tilikausi on kalenterivuosi.

8. Killan kokoukset

Killan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai killan kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kilta pitää vuosittain kaksi kokousta. Killan kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Killan kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä ja vapaajäsenellä on kokouksessa läsnäoloja puheoikeus. Killan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota yli puolet annetuista äänistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

9. Killan kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava killan kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai kotipaikkakunnalla kattavasti jaetussa lehdessä.

10. Varsinaiset kokoukset

Killan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Killan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. päätetään hallituksen jäsenten määrä
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli killan jäsen haluaa saada jonkin asian killan kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja killan purkamisesta on tehtävä killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai killan purkamisesta. Killan purkautuessa käytetään killan varat killan tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Killan tultua lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.