Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

1. VUODEN TEEMA JA TÄRKEIMMÄT TOIMINNAT

Vuoden teema: ”Hyvässä hengessä eteenpäin”.

Sääntömuutoksen aiheuttamat toimenpiteet on saatu päätökseen, tosin ainahan on pientä ”viilattavaa”. Toimintaan ei ole tarvetta tehdä radikaaleja muutoksia ja sitä ei tarvitse laajentaa.

Yhteistoimintaan Kiltayhtymän muiden kiltojen kanssa kannattaa panostaa saamiemme kokemusten pohjalta.

Vuoden teeman mukaisesti jäsenistöltä toivotaan aktiivisempaa osallistumista ja myös kiinnostusta hallitustoiminnasta.

Pääkohteemme on edelleen oman jäsenistömme lisäksi Kymen jääkäripataljoonan varusmiehet ja henkilökunta sekä sotiemme veteraanit, joita tuetaan taloudellisten resurssien mukaan.

Osallistutaan Karjalan prikaatin kiltayhtymän toimintaan ja tehdään muiden paikallisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa yhteistyötä. Pyritään lisäämään hyväkuntoisen tukikohdan käyttöä. Perinteiset onkikilpailut, ampumakisa ja ulkoilupäivä järjestetään perinteisen tavan mukaan Pidetään yhteyttä Kymen jääkäripataljoonaan. Ajatusta Kiltailtojen henkiinherättämisestä kannattaa ylläpitää. Niiden paikkana voisi olla Wanha Veteraani, jonka tila saadaan jäsenyhdistyksenä korvauksetta käyttöön.

2. TOIMINTA

Killan hallitus vastaa seuraavista toiminnoista, nimeää vastuuhenkilöt ja perustaa tarvittaessa toimikunnat.

2.1 Järjestely- koulutustoimikunta

* ulkoilupäivä ja pilkkikilpailut kevättalvella

* onkikilpailut kesällä

* ampumakilpailut syyskesällä

* killan tukikohdan käyttö ja ylläpito

* mahdolliset retket, tapahtumat, kiltaillat ja muut hallituksen päättämät tilaisuudet

* keittimen ja telttojen ja muun materiaalin vuokraus sekä myyntitoiminta ja talkoot

* killan arkisto ja yleinen materiaali

2.2 Kulttuuri- ja hengellinen toiminta

* kirkkoilta syksyllä

* mahdolliset kulttuuri- ja teatterimatkat

2.3 Perinnetoiminta

* killan perinneasiat

* killan lippu on mukana maanpuolustustapahtumissa

* killan omistuksessa ja varastossa oleva perinne- ja museomateriaali

2.4 Yhteistoiminta

* yhteydenpito Kymen jääkäripataljoonan ja killan säännöissä mainittujen perinnejoukkojen veteraaneihin/toimijoihin

* yhteydenpito Punamustarykmentin perinneyhdistykseen

* jäsenkiltana Kymenlaakson kiltapiirin toiminta

* Karjalan prikaatin kiltayhtymän toiminta ja Kilpi-lehden julkaiseminen

* kutsusta eri joukkojen ja järjestöjen tilaisuuksiin osallistuminen

* jäsenyhdistyksenä Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskuksessa

* osallistuminen Haminan seudun maanpuolustusjärjestöjen yhteistyötoimikunnan toimintaan

2.5 Tiedottaminen

* killan kotisivujen päivittäminen ja ylläpito sekä sähköisen median tehostaminen

* yksi paperipostissa lähetettävä killan tiedote

* maanpuolustusjärjestöjen yhteistyötoimikunnan sopiman toimintapalstan käyttö (KySa)

 

3. TALOUS

Taloudessa noudatetaan seuraavia periaatteita

* taloudessa pyritään tasapainottamaan vuosittaiset tulot ja menot kulurakennetta vähentämällä sekä etsimään uusia yhteistyökumppaneita sekä tehostamaan vuokraustoimintaa

* kulukorvaukset maksetaan killan hallituksen päättämällä tavalla

* killan nimissä hankitut varat tuloutetaan killalle ja ne ovat killan yhteistä varallisuutta

Kilta tukee mahdollisuuksiensa mukaan seuraavia yhteisöjä

* Kymen jääkäripataljoona

* Haminan-Vehkalahden Sotaveteraanit

* Haminan Seudun Rintamaveteraanit

* Karjalan prikaatissa tehtävää kirkollinen työ

* Haminan Soittokunta

KymJP:n Kilta, hallitus